Selecteer een pagina

Privacyverklaring

De stichting heeft ten doel: het financieel ondersteunen, hetzij direct hetzij indirect, van middenstanders- ondernemers, ondernemersverenigingen in het midden- en kleinbedrijf, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Een van de activiteiten van de stichting is cofinanciering van initiatieven van ondernemersorganisaties in Rotterdam of nabije omgeving. Hiervoor dient een aanvraagformulier te worden aangeleverd met daarbij een aantal specifieke gegevens waaronder kopieën van de identiteitsbewijzen van voorzitter, secretaris en penningmeester van aanvrager.

De stichting verklaart dat deze persoonsgegevens direct na ontvangst en verificatie door het secretariaat van de stichting worden vernietigd. Overige schriftelijke en/of digitale gegevens welke worden verstrekt worden conform de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR) 7 jaar bewaard, waarna vernietiging plaatsvindt.

Daarnaast verklaart de stichting alle data uitsluitend te gebruiken in het kader van de afhandeling van de aanvraag en niet voor andere doeleinden dan wel aan derden ter beschikking worden gesteld.

Aldus opgemaakt te Rotterdam, 1 mei 2018

Namens het bestuur:
W.A. Viskil (secretaris)